QUI SOM

Metropolitan House té el seu origen l’any 1982 quan Rafael Angulo Cordero va participar com a administrador i comuner a la seva primera comunitat de propietaris al carrer Pintor Tapiró del barri de Les Corts de Barcelona.

Amb el temps es van anar agregant les diferents persones que avui formen el Consell de la societat familiar. Ja l’any 2003 es va fundar Metropolitan House tal com la coneixem avui, una empresa dedicada a la gestió de cooperatives i comunitats de béns d’habitatges assequibles.

Des dels seus orígens, Metropolitan House sempre s’ha distingit per la seva participació en temes socials (sobretot amb nens) en aquells municipis on estaven ubicades les seves promocions d’habitatges.

L’ajuda a nens de famílies desestructurades a Badalona, a noies emigrants a Pubilla Cases a L’Hospitalet de Llobregat, l’ajuda en material escolar per a nens de col·legis a Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat, el suport acadèmic a nens a Sant Joan Despí, entre d’altres, ha estat la línia de suport social de la nostra empresa.

D’acord amb el creixement empresarial obtingut fins a l’actualitat, hem cregut que la nostra tasca social s’havia d’organitzar per millorar tant en volum com en eficàcia. I tot l’anterior és la raó per la qual la Fundació Metropolitan House havia de fer la seva aparició entre nosaltres.

El compromís i la vocació que han caracteritzat Metropolitan House des dels seus inicis s’han reflectit en el temps tant en la seva activitat immobiliària com en la seva sensibilitat social durant tots aquests anys.

En aquests més de 25 anys d’història, s’han consolidat els valors i principis fonamentals de Metropolitan House i s’ha contribuït al progrés de les persones que més ho necessiten. És per això que ens centrem en aquells programes que ajuden a superar la pobresa infantil i l’exclusió social, en aquells que fomenten l’ocupació i els que s’involucren en millorar les condicions de vida de les persones més necessitades i vulnerables.

La Fundació Metropolitan House centra el seu compromís social per construir dia a dia un món millor, s’orienta en activitats socials de promoció del progrés i la igualtat d’oportunitats a través de la recerca immobiliària, la formació de professionals i l’educació.

MISSIÓ

Cooperar i emprendre iniciatives per col·laborar en construir una societat millor i més equitativa, intentant generar més i majors oportunitats a les persones que més ho necessiten. 

VISIÓ
Ser una entitat de referència per a la societat en el desenvolupament de solucions que:

 • Proporcionin la cobertura de les necessitats bàsiques dels més necessitats i vulnerables.
 • Afavoreixin el progrés social i donin resposta als nous reptes en la recerca, la formació i l’educació.

VALORS

 • Responsabilitat, expressada com el nostre deure de garantir que les accions i intervencions de la Fundació Metropolitan House es duguin a terme d’acord amb els criteris d’excel·lència en la gestió i eficàcia en els resultats. Per a això, és necessari avaluar els programes i definir-ne les actuacions, amb l’objectiu de maximitzar la consecució dels objectius.
 • Confiança, expressada com el resultat del reconeixement social que tenen les activitats de l’entitat i de l’impacte dels seus programes. La qualitat ha de presidir totes les accions i intervencions de l’entitat.
 • Compromís social, expressat com el nostre afany per construir una societat millor, fent un èmfasi especial en les persones més vulnerables i amb menys oportunitats.

Compliment de lleis i normes: les persones que integrem la Fundació Metropolitan House hem de desenvolupar, en tot moment, una conducta professional impecable, recta i honesta en l’exercici de la nostra activitat i, a més, hem de complir amb:

 • La legislació i la normativa vigent.
 • Les normatives internes de l’entitat.
 • Els principis i regles deontològics que corresponguin.
 • Les obligacions i els compromisos assumits per la Fundació Metropolitan House en les seves relacions contractuals amb tercers.

Integritat i transparència: les persones que conformem l’equip de la Fundació Metropolitan House ens comprometem a exercir la nostra activitat amb integritat, honestedat i transparència. A més, instem les entitats socials, col·laboradors i proveïdors amb què es relaciona l’entitat a que segueixin els mateixos estàndards de conducta. En aquesta línia, hem integrat en la nostra operativa diària els principis de conducta i acció en matèria de drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

Responsabilitat social i mediambiental: a la Fundació Metropolitan House tots estem compromesos amb la consecució d’un món més sostenible des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

Respecte a les persones: a la Fundació Metropolitan House respectem les persones, la seva dignitat i els seus valors fonamentals. Per això fomentem la igualtat d’oportunitats i no la discriminació, l’assetjament, l’abús o el tracte inadequat per raó de gènere, raça, nacionalitat o qualsevol de les altres situacions protegides per llei.

Professionalitat i treball en equip: a la Fundació Metropolitan House el nostre actiu principal són les persones, però també els valors i principis que les motiven. Per això, estem compromesos a fomentar el respecte i promoure la diversitat; també valorem les capacitats i contribucions de cada persona. A la Fundació Metropolitan House creiem que sempre s’obtenen millors resultats treballant junts i sumant les fortaleses individuals de cadascun dels integrants.

D’acord amb la Carta fundacional i els Estatuts de la Fundació, els fons de la Fundació Metropolitan House s’han de destinar a accions o programes preferentment en dos àmbits:

ÀMBIT SOCIAL

Entre altres programes i accions d’acord amb les normes d’accés que s’estableixin:

 • Programes per a la gent gran i persones amb discapacitat que requereixen ajudes: millores i adaptació dels habitatges per millorar les condicions i eliminar barreres arquitectòniques.
 • Programes d’habitatge: col·laborar mitjançant la subvenció temporal i parcial de lloguers per a persones necessitades.
 • Programes de suport domiciliari a gent gran i persones dependents amb necessitats contrastades i avaluades: mitjançant la subvenció parcial de despeses de l’atenció domiciliària que puguin requerir.
 • Programes d’atenció residencial a gent gran amb ingressos insuficients per atendre el seu ingrés residencial: mitjançant la subvenció parcial de places residencials.
 • Programes d’inserció laboral a persones amb discapacitat: mitjançant la subvenció parcial de les despeses de contractació laboral a institucions que contractin persones amb discapacitat.
 • Programes d’inserció laboral a persones en risc d’exclusió social. A tall d’exemple: s’atorgaran beques per a la formació professional de persones en risc d’exclusió social, també, mitjançant la subvenció parcial de les despeses de contractació laboral a les institucions que les contractin.
 • Accions en l’àmbit educatiu per a impulsar el coneixement i l’èxit escolar en comunitats escolars amb risc d’exclusió social.
 • Accions de millora i protecció del medi ambient per tal de fomentar la responsabilitat mediambiental i promoure la sostenibilitat.
 • Accions relacionades amb la millora de la salut
    

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT

Entre altres programes i accions:

 • Aportacions en forma de mitjans materials o monetaris per subvencionar programes formatius o de reforç amb l’objectiu d’impulsar i fomentar el coneixement, l’èxit escolar i l’excel·lència en els estudis dels nens i joves que ho requereixin i no disposin dels mitjans propis necessaris.
 • Subvenció parcial del cost d’activitats extraescolars, colònies d’estiu, etc., d’alumnes en risc d’exclusió social.
 • Beques per a alumnes en risc d’exclusió social, que acreditin la seva aptitud i actitud perquè puguin continuar els estudis.
 • Suport a programes organitzats i dirigits per universitats i altres centres de coneixement per al desenvolupament d’estudis i recerca en el sector immobiliari, tant pel que fa a tècniques i materials com al disseny urbanístic i d’habitatges del futur, perquè responguin a les noves necessitats de la població futura.

El Patronat defineix les línies dels programes que s’han de realitzar en cadascun dels àmbits, i correspon a la Comissió delegada planificar, programar, pressupostar i materialitzar les acciones que s’han d’executar cada any, d’acord amb els fons disponibles. Aquestes accions es poden realitzar de forma directa per part de la Fundació o de forma conjunta amb altres entitats sense ànim de lucre (fundacions, ONG, administracions públiques, etc.).

És el marc que guia la forma d’actuar de les persones que integrem la Fundació Metropolitan House. Constitueix el pilar bàsic sobre el qual se sustenten totes les normatives, procediments i directrius de l’entitat.

VEURE CODI ÈTIC VEURE CODI ÈTIC

Última actualització: 23 de juliol de 2020