FINANÇAMENT
DE PROJECTES

FINANÇAMENT DE PROJECTES SOLIDARIS SOCIALS

Fundació Metropolitan House finança, a través de donacions, projectes solidaris socials gestionats exclusivament per entitats sense ànim de lucre, que estiguin alineats amb els nostres fins fundacionals de la Fundació.

Preferentment, es financen:

 • projectes en els àmbits de l’educació, la salut, la rehabilitació de persones i el seu entorn, la inserció social i, en general, els projectes que generin més igualtat d’oportunitats per a les persones més desafavorides.
 • projectes destinats a persones vulnerables (persones grans, infància, adolescència i dones).
 • projectes executats a poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Compromisos:

 • El nostre compromís té una durada d’1 any, tot i que pot ser prorrogat.
 • La nostra donació cobreix una part del cost del projecte, amb un import màxim definit.
 • En acabar el projecte, l’entitat receptora haurà d’emetre un informe detallat dels resultats obtinguts, així com una justificació econòmica detallada del cost real del projecte.

Si la vostra entitat sense ànim de lucre té projectat gestionar accions solidàries socials que compleixin els requisits establerts per la nostra Fundació, i està interessada a complementar el finançament d’algun dels seus projectes, ens ho pot remetre a través del següent FORMULARI.

  Proposta de Col·laboració Solidària

  ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE

  Raó social

  CIF

  Domicili social

  Població

  Codi Postal

  Web entitat

  Persona de contacte (Nom i Cognoms)

  Càrrec de la persona de contacte

  E-mail de la persona de contacte

  Telèfon

  PROJECTE SOLIDARI

  Nom del projecte

  Breu descripció del projecte (màxim 100 paraules)

  URL del projecte (si existeix)

  Número previst de persones beneficiàries

  Edats de les persones beneficiàries (forquilla d’edats "des de/fins")

  Àmbit geogràfic d’aplicació (població, comarca, etc.)

  Data d’inici del projecte

  Data de finalització del projecte

  Pressupost total del projecte (€)

  Dossier del projecte (en PDF) *

  * Adjuntar document PDF amb explicació del projecte i detall de les partides pressupostàries del mateix

  Reglament general de protecció de dades (RGPD)
  En nom de la Fundació Metropolitan House, propietària del domini web www.fundacionmetropolitanhouse.org, us informem que tractem la informació que ens faciliteu en aquest formulari amb l’objectiu de poder fer efectiva la vostra sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es realitza el processament de la vostra sol·licitud d’informació i se us dona resposta. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Metropolitan House estem tractant les vostres dades personals, per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Si necessiteu més informació sobre el tractament de dades personals podeu consultar la Política de Privacitat.


  Fundació Metropolitan House analitzarà els projectes solidaris rebuts, considerarà els que siguin més pertinents i els prioritzarà d’acord amb els fons disponibles. Aquells que siguin aprovats pels òrgans de govern, seran comunicats a l’entitat a fi de concretar i formalitzar el suport de la nostra Fundació.